Reorganisatie ontslag

Regelmatig vinden er organisatiewijzigingen plaats binnen een overheidsorganisatie. In de meeste gevallen hebben dergelijke wijzigingen ook gevolgen voor de betrokken ambtenaren. Zo kan de functie van de betrokken ambtenaar worden gewijzigd of kan de functie komen te vervallen. Wanneer een overheidsorganisatie tot een organisatiewijziging over wil gaan kan dit niet zomaar. Eerst zal er overleg plaats dienen te vinden met de ondernemingsraad en met vakbonden over de voorgenomen wijziging en zullen er nadere afspraken gemaakt dienen te worden om de rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke aanspraken van de betrokken ambtenaren te waarborgen.

Herplaatsingskandidaat

Op het moment dat u als gevolg van een reorganisatie uw ‘oude’ functie niet langer kunt blijven vervullen, heeft uw werkgever de plicht om naar een andere passende functie voor u te zoeken. Op het moment dat een dergelijke oplossing niet op korte termijn voorhanden is, zult u worden aangemerkt als herplaatsingskandidaat. Afhankelijk van de toepasselijke rechtspositieregeling en de gemaakte afspraken in het sociaal statuut zult u als herplaatsingskandidaat worden aangemerkt voor de duur van meestal 18 tot 24 maanden. Dit gebeurt door middel van een besluit, waartegen u eventueel een rechtsmiddel kunt inzetten.

Gedurende de tijd dat u herplaatsingskandidaat bent is uw werkgever verplicht om actief naar een andere passende functie voor u te zoeken. Het is daarbij overigens raadzaam dat u zelf ook actief op zoek gaat naar een andere passende functie.

Passende functie

Wat een passende functie is, is in de meeste gevallen gedefinieerd in het sociaal statuut. Wees voorzichtig met het weigeren van een aangeboden passende functie, Mocht u twijfelen of de aan u aangeboden functie als passend dient te worden aangemerkt, neem dan gerust contact op.

Reorganisatie ontslag

Mocht uw werkgever er na de van toepassing zijnde re-integratiefase niet in zijn geslaagd om u als herplaatsingskandidaat te plaatsen op een passende functie, kan er een voornemen tot reorganisatieontslag aan u worden kenbaar gemaakt. Dit voornemen tot ontslag dient schriftelijk aan u kenbaar te worden gemaakt. Vervolgens dient u de gelegenheid te krijgen om uw zienswijze te geven op het voorgenomen ontslag. Rekening houdende met de door u naar voren gebrachte zienswijze kan uw werkgever vervolgens besluiten tot reorganisatieontslag over te gaan.

Bezwaar maken

Gedurende een reorganisatieproces worden er verschillende besluiten genomen, die van invloed zijn op uw rechtspositie en waartegen u dus bezwaar kunt maken. Aangezien deze besluiten van invloed kunnen zijn op het verdere verloop van het reorganisatieproces voor u, kan het raadzaam zijn om al tijdig in het proces bezwaar te maken. Heeft u vragen over uw reorganisatieproces of vraagt u zich af of het voor u persoonlijk verstandig is om bezwaar te maken, neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag.

U kunt mij telefonisch bereiken op 073 699 00 50 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen

Uw advocaat ambtenarenrecht

Tel. 073 699 00 50

of stuur een email

Stel uw vraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.