Ambtenaren

Bent u als ambtenaar werkzaam, dan hebt u een andere rechtspositie, dan medewerkers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Als ambtenaar bent u door het bevoegd gezag aangesteld door middel van een eenzijdig besluit, in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U bent niet aangesteld op basis van een tweezijdige (arbeids)overeenkomst.

Het feit dat u werkzaam bent op basis van een aanstelling heeft tot gevolg dat veel beslissingen die uw rechtspositie raken zijn aan te merken als een besluit. Gedacht dient hierbij niet alleen aan een besluit tot ontslag, ook een mededeling om u te schorsen, u een disciplinaire maatregel op te leggen zijn aan te merken als besluiten. Denk verder nog aan een beoordeling, een wijziging van uw functie of een besluit om u over te plaatsen. Wanneer u het met een dergelijk besluit niet eens bent, dient u daartegen tijdig bezwaar te maken. Doet u dat niet, dan komt het besluit in rechte vast te staan en bent u daaraan gebonden.

Advocaat voor ambtenaren

Van der Molen Advocatuur kan u adviseren en bijstaan bij het waarborgen van uw rechtspositie. Wij kunnen voor u met uw werkgever in gesprek treden,maar ook kunnen wij namens u bezwaar maken dan wel beroep instellen tegen de besluiten die uw rechtspositie raken.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking, waardoor de rechtspositie van veel ambtenaren gaat wijzigen. De rechtspositie wordt dan zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met die van werknemers in de marktsector. Veel ambtenaren gaan vanaf dat moment onder het arbeidsrecht vallen en niet langer onder het ambtenarenrecht.

Van der Molen Advocatuur staat voor:

√ Persoonlijk & toegankelijk
√ Deskundig & gedreven
√ Integer
√ Oplossing gericht