Arbeidsovereenkomst

Wanneer een werkgever een werknemer in dienst neemt, gebeurt dat meestal doordat zij een arbeidsovereenkomst met elkaar aangaan. Een werkgever heeft op dat moment de keus om een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of een voor onbepaalde tijd aan te bieden. Wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen deze beide soorten arbeidsovereenkomsten en welke voorwaarden zijn eraan verbonden in het arbeidsrecht?

 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Wanneer een werkgever en een werknemer een arbeidsrelatie aangaan zonder dat zij daarbij vooraf hebben bepaald voor welke periode zij een arbeidsrelatie aangaan is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het feit dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, betekent overigens niet dat de arbeidsovereenkomst niet kan eindigen. Een werknemer kan de arbeidsovereenkomst opzeggen met in acht name van de geldende opzegtermijn. Ook de werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen, mits de werkgever de daarvoor geldende wettelijke bepalingen in acht heeft genomen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is sprake, wanneer een werkgever en een werknemer vooraf bepalen dat zij een arbeidsrelatie aangaan voor een beperkte periode. Deze periode kan worden beperkt tot een bepaalde datum of voor de duur van een specifieke klus. Bijvoorbeeld voor de duur van een project of ter vervanging van een zieke medewerker.

In het geval dat ervoor wordt gekozen om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten voor een specifieke klus zal de arbeidsovereenkomst eindigen op het moment dat overeengekomen klus is afgerond. Om die reden is het van belang dat het einde van de klus dan wel het project voldoende objectiveerbaar is vast te stellen. Dat wil zeggen dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst afhankelijk moet zijn van het eindigen van de werkzaamheden en niet van de wens van een van beide partijen om de arbeidsrelatie te beëindigen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengen

Wanneer de periode is verstreken, waarvoor een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan, eindigt de arbeidsrelatie van rechtswege. In de meeste gevallen kan een werkgever er op dat moment voor kiezen om opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan een werknemer aan te bieden, zonder dat er meteen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Er zijn dan wel een aantal voorwaarden, die in acht moeten worden genomen:

  1. Zo mogen in een periode van 24 maanden een werkgever en een werknemer niet meer dan drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met elkaar zijn aangegaan, indien er geen onderbreking is geweest van zes maanden of langer;
  2. Verder mag de totale looptijd van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet langer dan 24 maanden bedragen. Indien er een onderbreking is geweest tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van minder dan zes maanden, telt de onderbroken tijd mee in de bepaling van de termijn van 24 maanden.

Het is daarom van belang om vooraf altijd zorgvuldig de mogelijkheden te bekijken, voordat er een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangeboden aan een werknemer. Gebeurt dat namelijk niet dan is de kans groot dat de laatste arbeidsovereenkomst geacht wordt te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

Aanzegplicht

Hoewel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde van rechtswege eindigen, heeft een werkgever sinds de invoering van de WWZ een aanzegplicht gekregen. Deze aanzegplicht houdt in dat een werkgever een werknemer, uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk dient te informeren of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil voortzetten en onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

Komt een werkgever zijn aanzegplicht niet dan wel te laat na, dan eindigt de arbeidsovereenkomst wel. Maar de werkgever is dan aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van één maand loon dan wel een vergoeding naar rato van het aantal dagen dat de werkgever te laat heeft aangezegd.

Alleen in het geval dat de arbeidsovereenkomst korten dan zes maanden heeft geduurd, heeft een werkgever geen aanzegplicht.

Worden na het verstrijken van de overeengekomen periode de werkzaamheden gewoon voortgezet dan wordt er vanuit gegaan dat partijen een nieuwe arbeidsovereenkomst zijn aangegaan onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en voor dezelfde looptijd met een maximum van één jaar.

Mocht u een arbeidsovereenkomst  willen gaan aanbieden aan een nieuwe werknemer of voor de vraag staan of u de arbeidsovereenkomst met een van uw werknemers kunt verlengen neem dan gerust contact met mij op. Maar ook als u een andere vraag heeft met betrekking tot de arbeidsrelatie van uw werknemer(s) help ik u graag. U kunt telefonisch contact met mij opnemen op 073 6990050 of per email via info@vandermolenadvocatuur.nl.

Advocaat arbeidsrecht Oss - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,
uw advocaat arbeidsrecht.

Tel: 073 – 6990050

Of stuur een email.

Maak een afspraak

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.