Wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

Wet compensatie transitievergoeding

Op 1 april 2020 treedt de wet compensatie transitievergoeding in werking. Dit betekent dat werkgevers op dat moment een compensatie kunnen aanvragen voor de kosten die zij hebben moeten maken om een zieke medewerker te ontslaan.

De wet compensatie transitievergoeding is bedoeld om de kosten die werkgevers moeten maken in het geval dat een van hun medewerkers ziek wordt te verlichten. Wanneer een medewerker ziek wordt heeft een werkgever immers de plicht om twee jaar het loon van de zieke werknemer door te betalen. Daarnaast dient een werkgever een transitievergoeding te betalen aan de zieke werknemer, wanneer na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Deze opeenstapeling van kosten had tot gevolg had dat werkgevers het dienstverband van hun zieke medewerkers ‘slapend’ hielden. Zij gingen niet over tot een beëindiging van die arbeidsovereenkomsten. Om dat tegen te gaan is de wet compensatie transitievergoeding aangenomen.

De wet treedt met ingang van 1 april 2020 in werking, maar heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers die op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding aan een medewerker hebben betaald, waarvan de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens ziekte ook in aanmerking kunnen komen voor een compensatie.

Voorwaarden voor de compensatie

Om aanspraak te kunnen maken op een compensatie van de transitievergoeding dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Zo dient de arbeidsovereenkomst met de betrokken medewerker beëindigd te zijn wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, na afloop van de loondoorbetalingsperiode van twee jaar. Het maakt daarbij niet uit of de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd dan wel beëindigd is door middel van opzegging, door een ontbinding door de rechter of door middel van een beëindigingsovereenkomst. Verder gelden de voorwaarden dat de medewerker op grond van de wet aanspraak moet hebben gehad op een transitievergoeding en dat de transitievergoeding daadwerkelijk dient te zijn uitbetaald.

 Wat wordt gecompenseerd?

Aan de hoogte van de compensatie zijn een aantal beperkingen gesteld.

Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de compensatieregeling, wordt enkel het bedrag vergoed dat aan de medewerker verschuldigd zou zijn op de dag dat de medewerker twee jaar arbeidsongeschikt was. Met deze beperking wordt voorkomen dat een werkgever een dienstverband langer laat voortduren om zo een hogere compensatie te verkrijgen.

De tweede beperking is dat de compensatie niet meer zal bedragen dan het bedrag aan brutoloon dat de werkgever gedurende de periode van 104 weken loondoorbetalingsplicht aan de werknemer heeft doorbetaald.

Ten aanzien van de hoogte van de vergoeding is verder nog bepaald, dat in het geval dat op de transitievergoeding transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering konden worden gebracht waardoor aan de werknemer een lagere transitievergoeding betaald hoefde te worden, enkel de lager uit te betalen transitievergoeding wordt gecompenseerd.

In het geval dat aan een werkgever een loonsanctie is opgelegd, omdat onvoldoende re-integratie-inspanningen zouden zijn verricht, wordt de periode van de loonsanctie niet meegeteld bij de berekening van de compensatie.

Tot slot is nog van belang dat wanneer werkgevers er aanvankelijk voor hebben gekozen om het dienstverband slapende te houden, de transitievergoeding in die situaties niet volledig gecompenseerd zal worden. In dat geval is het moment waarop de loondoorbetalingsplicht eindigde immers niet gelijk aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk wordt beëindigd. De opbouw van de transitievergoeding is daardoor doorgelopen, terwijl enkel een compensatie kan worden verkregen voor de opgebouwde transitievergoeding tot het moment waarop de loondoorbetalingsplicht stopte.

Heeft u een vraag over arbeidsrecht, ambtenarenrecht of sociaal zekerheidsrecht stel die gerust.

Termijn van aanvragen

De compensatie voor de transitievergoeding kan met ingang van 1 april 2020 worden aangevraagd bij het UWV. Aanvragen dienen binnen zes maanden te worden gedaan, nadat de werkgever de volledige transitievergoeding aan de medewerker heeft betaald.

Voor de reeds voor 1 april 2020 betaalde transitievergoedingen  is bepaald, dat de compensatie voor 1 oktober 2020 bij het UWV moet zijn aangevraagd.

De beslissing van het UWV over een gedane aanvraag is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen een dergelijk besluit kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt.

Samenloop van met de WAB

Nadat de wet compensatie transitievergoeding was aangenomen, is nadien de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Doordat in de WAB onder meer geregeld is dat de transitievergoeding op een andere wijze opgebouwd en berekend zal gaan worden, vindt er een samenloop plaats met de wet compensatie transitievergoeding. Met de invoering van de WAB wordt er immers vanaf de eerste werkdag een recht op een transitievergoeding opgebouwd en niet pas na twee jaar. Dit heeft erin geresulteerd dat de wet compensatieregeling enigszins is aangepast, hetgeen erop neerkomt dat de betaalde transitievergoeding alleen wordt gecompenseerd als de periode van arbeidsongeschiktheid ten minste twee jaar heeft geduurd.

Doordat de WAB voor het grootste deel met ingang van 1 januari 2020 al in werking treedt en de wet compensatie transitievergoeding pas met ingang van 1 april 2020 is daar nog een overgangsmaatregel voor getroffen. Indien de loondoorbetalingsplicht na twee jaar ziekte voor 1 januari 2020 eindigt, maar wanneer de arbeidsovereenkomst pas na 1 januari 2020 wordt beëindigd. Wordt voor die gevallen de berekening van de transitievergoeding gehanteerd zoals die met ingang van 1 januari 2020 volgens de WAB zal gelden.

Doel van de wet compensatie transitievergoeding

De wet compensatie transitievergoeding heeft als doel om tegemoet te komen aan de kosten die werkgevers hebben in het geval van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers immers ook aanspraak op een transitievergoeding, indien hun arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit leidde ertoe dat veel werkgevers om die reden de dienstverbanden van hun zieke werknemers, slapend hielden. Om dit ongewenste neveneffect tegen te gaan is de wet compensatie transitievergoeding aangenomen.

Tot op heden heeft de wet compensatie transitievergoeding er in de meeste gevallen nog niet toe geleid dat werkgevers de ‘slapende’ dienstverbanden alsnog hebben willen beëindigen. Wellicht dat de Hoge Raad daar op korte termijn verandering in gaat brengen, met de beantwoording van prejudiciële vragen die door de rechtbank Limburg hierover zijn gesteld.

Mocht u vragen hebben over de wet compensatie transitievergoeding of hulp nodig hebben bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke medewerker, dan help ik u daar graag bij. U kunt mij telefonisch bereiken op 073 699 0050 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl.

Advocaat arbeidsrecht ook bij ontslag op staande voet

Bel Marieke van der Molen

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50

of stuur een email

Van der Molen Advocatuur staat voor:
√ Deskundig & persoonlijk
√ Gedreven
√ Laagdrempelig
√ Flexibel
√ Juridisch abonnement
√ Vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek

Stel uw vraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.