Wat is een concurrentiebeding?

In een arbeidsovereenkomst kan door uw werkgever een beding zijn opgenomen, dat van invloed is op de werkzaamheden die u kunt gaan verrichten nadat u uit dient bent getreden bij uw werkgever. Zo’n beding wordt ook wel een concurrentiebeding genoemd. Een concurrentiebeding kan bepalen dat u niet voor een concurrent mag gaan werken nadat u uit dient bent getreden bij uw huidige werkgever en of dat u zich niet als zelfstandige niet als concurrent van uw werkgever mag vestigen.

Welke voorwaarden gelden er voor een concurrentiebeding?

In de wet zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan een concurrentiebeding dient te voldoen. Zo dient een concurrentiebeding:

  • schriftelijk overeengekomen te worden;
  • kan een concurrentie beding alleen overeengekomen worden met een meerderjarige werknemer en;
  • dient er een arbeidsovereenkomst voor onbepaald tijd te worden aangegaan.

Kan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen?  

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag in principe geen concurrentiebeding worden opgenomen. Een werkgever mag dat alleen doen indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In het beding moet door de werkgever duidelijk zijn bepaald om welke belangen het gaat en waarom die belangen het noodzakelijk maken om een concurrentiebeding op te nemen.

Wanneer in het concurrentiebeding deze motivering ontbreekt, is het beding niet geldig en bent u er niet aan gehouden.

In het geval dat uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is ingegaan voor 1 januari 2015, moet u opletten. In dat geval gelden de bovenstaande voorwaarden niet.

Wanneer is een concurrentiebeding niet geldig?

Door de rechter kan worden bepaald dat het concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst vernietigd dient te worden.

  • Indien onvoldoende kan worden aangetoond dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan een rechter uw concurrentiebeding vernietigen.
  • In het geval dat u als werknemer onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot de belangen die uw werkgever wenst te beschermen, kan een rechter het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen.
Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50

Of stuur een email.

Stel uw vraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Wanneer een concurrentiebeding u in belangrijke mate beperkt om ergens anders in dienst te treden dan bij uw werkgever, kan een rechter uw concurrentiebeding vernietigen. Een rechter kan ook bepalen dat de duur van uw concurrentiebeding beperkt dient te worden, dat de reikwijdte van het concurrentiebeding wordt beperkt tot een kleinere afstand of dat uw werkgever u voor de duur van het concurrentiebeding een bepaalde vergoeding dient te betalen.

Uw concurrentiebeding geldt overigens niet wanneer uw arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van ernstige verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever.

Is mijn concurrentiebeding nog geldig als mijn functie is gewijzigd?

Wanneer uw functie gedurende het verloop van uw arbeidsrelatie is gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg ben een promotie, kan dit gevolgen hebben voor de geldigheid van uw concurrentiebeding.

In dat geval zal er een belangen afweging plaats dienen te vinden tussen de belangen van uw werkgever en uw belangen. Voorts zal gekeken dienen te worden of uw concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder op u is gaan drukken als gevolg van de functiewijziging. In dat geval kan dat tot gevolg hebben dat uw werkgever u niet langer aan uw concurrentiebeding kan houden.  Er zal  een nieuw concurrentiebeding overeengekomen dienen te worden.

Ik heb mijn concurrentiebeding geschonden?

Mocht u als werknemer uw concurrentiebeding schenden, dan kan het zijn dat uw werkgever aanspraak kan maken op een schadevergoeding. In de meeste gevallen is in het concurrentiebeding zelf, of in een afzonderlijk boetebeding, bepaald welke boete u verschuldigd bent  bij overtreding van de gemaakte afspraken. Een rechter kan deze boete eventueel matigen, indien de opgenomen boete onevenredig hoog is.

Heeft u uw concurrentiebeding overtreden? Of heeft u vragen over uw concurrentiebeding? Neem dan gerust contact met mij op. Dit kan telefonisch op 073 699 00 50 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl.