Wet verbetering poortwachter

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt, zullen een werkgever en de arbeidsongeschikte werknemer samen een goed re-integratie traject moeten gaan doorlopen. De werkgever en de werknemer zijn er samen verantwoordelijk voor dat het re-integratie traject goed verloopt. De voorwaarden waaraan een dergelijk re-integratie traject dient te voldoen zijn opgenomen in de Wet verbetering poortwachter. Hierna zal ik de voorwaarden, die daaraan volgens het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht zijn verbonden, in chronologische volgorde nader toelichten.

Ziekmelding bij de bedrijfsarts of arbodienst

Op het moment dat een werknemer zijn werkgever heeft bericht dat hij arbeidsongeschikt is voor het uitoefenen van zijn werk, zal een werkgever de ziekmelding zo spoedig mogelijk door dienen te geven aan de bedrijfsarts dan wel de arbodienst waarmee wordt samengewerkt. De bedrijfsarts zal  vervolgens een oordeel geven over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en een advies geven over eventueel al te nemen re-integratie maatregelen.

Probleem analyse

Wanneer de werknemer  zes weken na zijn eerste ziektedag nog steeds arbeidsongeschikt is, dient de bedrijfsarts een probleem analyse op te stellen. In deze probleem analyse wordt vermeld, waarom de werknemer arbeidsongeschikt is voor het verrichten van zijn eigen werkzaamheden, welke mogelijkheden de werknemer heeft tot het moment waarop hij hersteld zal zijn en wat de verwachte datum van herstel zal zijn.

Plan van Aanpak

De door de bedrijfsarts opgestelde probleem analyse zal door de werkgever en de werknemer worden gebruikt bij het op te stellen plan van aanpak. Uiterlijk in de achtste week waarin een werknemer arbeidsongeschikt is geworden, dient de werknemer samen met zijn werkgever namelijk een plan van aanpak opgesteld te hebben. In dat plan van aanpak worden de activiteiten opgenomen die de werkgever en de werknemer gaan ondernemen om de re-integratie van de werknemer te bevorderen en binnen welke termijnen zij beide denken die doelstellingen gerealiseerd te hebben.

Evaluatie plan van Aanpak

Nadat het Plan van aanpak is opgesteld is het raadzaam, om de gemaakte afspraken in het plan van aanpak regelmatig, in ieder geval elke zes weken, te evalueren. Wanneer op basis van de evaluaties immers blijkt dat de gemaakte afspraken niet haalbaar zijn dan wel bijgesteld dienen te worden, wordt er een aanvulling op het plan van aanpak gemaakt. Dit alles met als doel om een zo goed mogelijk beeld te geven van de ingezette re-integratie activiteiten.

42e week ziekmelding

In de 42ste week dat een werknemer arbeidsongeschikt is, dient zijn werkgever ook aan het UWV door te geven, dat zijn werknemer arbeidsongeschikt is.

Eerstejaarsevaluatie

In uiterlijk de 52ste week zal er een verplichte evaluatie plaats dienen. Aan de hand van een door de bedrijfsarts actueel overzicht van de belastbaarheid van de werknemer, dienen de werkgever en de werknemer de re-integratie inspanningen en doelen te evalueren. Indien het op dat moment nog niet mogelijk is gebleken om de werknemer te herplaatsen in het bedrijf, is het raadzaam om op dat moment ook naar de re-integratie mogelijkheden tweede spoor te gaan kijken.

Evaluaties

Ook gedurende het tweede ziektejaar dienen de werkgever en de werknemer regelmatig de re-integratie activiteiten met elkaar te blijven evalueren en waar nodig bij te stellen. Het is raadzaam om van al deze evaluaties een verslag bij te houden, dat met de werknemer wordt gedeeld.

Re-integratie verslag

Indien een werknemer na 20 maanden nog steeds arbeidsongeschikt is zullen de werkgever en de werknemer samen een re-integratie verslag dienen op te stellen. In dit re-integratie verslag zijn alle gedane re-integratie-inspanningen, de re-integratie doelstellingen en de concreet behaalde resultaten van de werkgever en werknemer gebundeld. In het re-integratie verslag wordt ook het oordeel van de bedrijfsarts meegenomen, ten aanzien van het verloop van de arbeidsongeschiktheid tot werken van de van de werknemer, de functionele beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer om werk te kunnen verrichten en het antwoord op de vraag of er passende arbeid voor de werknemer voorhanden is bij de werkgever.

WIA-aanvraag

Op het moment dat de werknemer na 89 weken nog steeds arbeidsongeschikt is, ontvangt de werknemer van het UWV een WIA-aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier dient uiterlijk in de 93ste week bij het UWV te worden ingediend door de werknemer. Het UWV zal vervolgens gaan beoordelen of de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering in verband met zijn arbeidsongeschiktheid.

Doel van de Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter heeft als doel om ervoor te zorgen dat een arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk terug kan keren naar het werkproces. Om tot dat doel te komen wordt er zowel van de werkgever als van de werknemer heel wat verwacht. Wanneer een werkgever zijn verplichtingen niet nakomt kan dit leiden tot een loonsanctie. In het geval dat een werknemer zich niet aan zijn verplichtingen houdt, kan een werkgever daar maatregelen tegen nemen, zoals het staken of opschorten stoppen van de loondoorbetaling.

Het op goede wijze doorlopen van een re-integratie traject is van groot belang. Mocht u vragen hebben over een re-integratie traject of daar hulp bij nodig hebben, dan help ik u daar graag bij. U kunt mij telefonisch bereiken op 073 699 0050 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50

Of stuur een email.

Van der Molen Advocatuur staat voor:
√ Deskundig & persoonlijk
√ Gedreven
√ Laagdrempelig
√ Flexibel
√ Juridisch abonnement
√ Vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek

Stel uw vraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.