Loonsanctie

Op het moment dat een werknemer als gevolg van ziekte zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren, zullen een werkgever en een werknemer samen een goed re-integratie traject moeten gaan volgen. De voorwaarden waaraan een dergelijk re-integratie traject zijn verbonden, zijn uiteengezet in de Wet verbetering poortwachter. Wanneer een werknemer na een periode van twee jaar ziekte nog steeds arbeidsongeschikt is, zal de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV.

Poortwachtertoets

Voordat het UWV overgaat tot het beoordelen of een werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, zal het UWV allereerst de re-integratie-inspanningen van de werkgever beoordelen, ook wel RIV-toets genoemd. Het UWV doet dit aan de hand van de informatie die door de werkgever is verstrekt ten aanzien van het re-integratie traject, het zogenoemde re-integratie verslag. Indien het UWV van oordeel is dat de werkgever zijn re-integratie-inspanningen niet volledig is nagekomen of onvoldoende heeft verricht zal het UWV een loonsanctie opleggen.

Loonsanctie

In het geval dat er door het UWV een loonsanctie wordt opgelegd, heeft dat tot gevolg dat de beoordeling van de vraag of de werknemer aanspraak heeft op een WIA-uitkering wordt uitgesteld. Hiermee wordt ook de verplichting om het loon door te betalen verlengd. Een loonsanctie kan voor een periode van maximaal 52 weken worden opgelegd. Tegen de beslissing van het UWV om een loonsanctie op te leggen kan bezwaar gemaakt. Let in dat geval wel op dat dit bezwaar tijdig binnen de gestelde termijn van zes weken wordt ingediend.

Heeft u vragen over arbeidsrecht, ambtenarenrecht of sociale zekerheid, stel ze gerust.

Verkorting loondoorbetalingplicht

In de beslissing van het UWV om een loonsanctie op te leggen, staat opgenomen waarom het UWV van oordeel is dat de re-integratie-inspanningen van een werkgever te kort zijn geschoten. Zodra aan die gestelde voorwaarden alsnog is voldaan, kan bij het UWV een verzoek worden ingediend om de loondoorbetalingsverplichting te verkorten. Het UWV zal dit verzoek vervolgens binnen een periode van drie weken beoordelen. Indien het verzoek om de loondoorbetalingsplicht te verkorten wordt gehonoreerd door het UWV, zal het UWV vervolgens binnen zes weken een beslissing nemen of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Totdat het UWV op de uitkeringsaanvraag heeft besloten loopt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever door.

Mocht u vragen hebben over een loonsanctie of daar hulp bij nodig hebben, dan help ik u daar graag bij.  U kunt mij telefonisch bereiken op 073 699 0050 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl. Ook als u een andere vraag heeft over uw arbeidsverhouding neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag.

Van der Molen Advocatuur staat voor:
√ Deskundig & persoonlijk
√ Gedreven
√ Laagdrempelig
√ Flexibel
√ Juridisch abonnement
√ Vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek