Krijg ik loon doorbetaald tijdens ziekte?

Op het moment dat u als gevolg van ziekte uw werkzaamheden niet kunt verrichten, heeft u in beginsel voor een periode van 104 weken recht op de doorbetaling van loon. In ieder geval ontvangt u dan 70% van uw vastgestelde loon. Indien u het minimum loon ontvangt, zult u gedurende het eerste jaar dat u ziek bent, in ieder geval het minimum loon uitbetaald krijgen. In het tweede ziektejaar mag het aan u uitbetaalde loon worden teruggebracht naar 70% en kan het zijn dat u minder geld ontvangt dan het wettelijke minimum loon.

Wat is een wachtdag?

In uw arbeidsovereenkomst of CAO kan zijn bepaald dat u op het moment dat u zich ziek meld één of twee wachtdagen heeft. Dit betekent dat op het moment dat u zich ziek meldt, u gedurende deze ene dag dan wel twee dagen geen loon krijgt uitbetaald. Het aantal wachtdagen dat door een werkgever mag worden gehanteerd is gemaximeerd tot twee dagen. Het is een werkgever dan ook niet toegestaan om meer wachtdagen te hanteren.

Wachtdagen mogen niet bij elke ziekmelding worden gehanteerd. Op het moment dat u zich, nadat u ziek bent geweest, binnen vier weken opnieuw ziek dient te melden, tellen de beide ziekteperiodes als een ziekteperiode. In dat geval mag uw werkgever niet opnieuw wachtdagen rekenen, maar heeft u direct vanaf uw ziekmelding recht op de doorbetaling van uw loon.

Rechten en plichten voor werkgever en werknemer

Op het moment dat u als gevolg van ziekte niet in staat bent om uw werkzaamheden te verrichten hebben zowel uw werkgever als u rechten en verplichtingen. Zo zult u als werknemer de verzuimvoorschriften van uw werkgever op dienen te volgen en uw werkgever heeft de plicht om u zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. U kunt daar mee over lezen in Wet verbetering poortwachter (link).

Verlies van het recht op loondoorbetaling

Wanneer u zich niet aan uw verplichtingen houdt, kunt u uw recht op loondoorbetaling verliezen. Uw werkgever kan dan uw loondoorbetaling staken of opschorten.

In de volgende situaties kan uw werkgever uw recht op loondoorbetaling staken:

  • In het geval dat u opzettelijk ziek bent geworden;
  • indien u valse informatie heeft verstrekt tijdens uw sollicitatie over uw gezondheid, waardoor u ongeschikt bent voor de functie waarop u solliciteerde;
  • in het geval dat u uw genezing belemmerd of vertraagd;
  • indien u weigert passend werk te verrichten;
  • voor de periode dat u zonder redelijke grond weigert om uw medewerking te verlenen aan gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om u passend werk te laten verrichten;
  • indien u weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak;
  • indien u te laat bent met het aanvragen van een WIA-uitkering

Uw werkgever kan uw loondoorbetaling opschorten voor de periode, dat u zich niet houdt aan de door de werkgever gegeven redelijke verzuimvoorschriften, die nodig zijn om vast te stellen of u nog steeds aanspraak kunt blijven maken op uw loondoorbetaling. Indien u zich niet aan die verzuimvoorschriften houdt, kan uw werkgever uw loondoorbetaling opschorten, totdat u uw werkgever in staat stelt om vast te stellen dat u nog aanspraak heeft op uw loondoorbetaling.

Indien uw werkgever uw loondoorbetaling wenst op te schorten of te staken, dient uw werkgever u daar tijdig van in kennis te stellen. Ook dient uw werkgever u daarbij te infomeren over de reden waarom hij met de loondoorbetaling is gestopt.

Zodra u weer aan uw verplichtingen voldoet dient uw werkgever uw loonbetaling weer te hervatten.

Heeft u vragen over uw loondoorbetaling tijdens ziekte of bent u van mening dat uw loon ten onrechte niet aan u wordt uitbetaald, neem dan gerust contact op. U kunt dit telefonisch doen op 073 699 00 50 of per email via info@vandermolenadvocatuur.nl.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50

Of stuur een email.

Mail ons

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.