Vragen over arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Kan mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigd worden?

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is vooraf de afspraak gemaakt voor welke periode een arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Op het moment dat de overeengekomen periode verstreken is, eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch. In sommige gevallen is het echter ook mogelijk dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eerder eindigt dan de overeengekomen periode.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan eerder worden beëindigd dan de overeengekomen periode, indien deze mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Zo kan in de arbeidsovereenkomst een proeftijd beding zijn opgenomen. Binnen deze proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst eerder opzeggen. Belangrijk is in dat geval wel, dat het proeftijdbeding voldoet  aan de voorwaarden die daaraan zijn gesteld. Lees hier meer over de proeftijd.

Een andere mogelijkheid is dat in de arbeidsovereenkomst een beding is opgenomen, waarin is bepaald dat de arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden opgezegd. Indien u als werknemer van die mogelijkheid gebruik wilt maken, zult u vaak een opzegtermijn in acht moeten nemen.

Indien uw werkgever gebruik wil maken van het beding om uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds te beëindigen, dan zal uw werkgever de geldende wettelijke bepalingen in acht moeten nemen om over te kunnen gaan tot ontslag.

Bevat uw  arbeidsovereenkomst geen beding, waarin is bepaald dat uw arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden opgezegd, dan kan uw arbeidsovereenkomst niet eerder worden beëindigd. Zowel u, als werknemer, als uw werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst niet eerder opzeggen. Beide partijen zijn dan gebonden aan de overeengekomen arbeidsovereenkomst.

Uitzondering hierop is de situatie waarin er sprake is van een dringende reden waardoor van de werkgever of de werknemer niet langer kan worden gevraagd om de arbeidsrelatie te laten voortbestaan.

 

Kan mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd worden?

Op het moment waarop de periode is verstreken, waarvoor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in veel gevallen worden verlengd.

Sinds de invoering van de WWZ heeft een werkgever een aanzegplicht gekregen. Dit houdt in dat een werkgever één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk dient te informeren of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil voortzetten en onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

Een werkgever heeft deze plicht niet als de arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden heeft geduurd.

Geeft een werkgever niet aan onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten? Er wordt dan vanuit gegaan dat de arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet. Ook wordt er vanuit gegaan dat de arbeidsovereenkomst voor dezelfde duur wordt aangegaan met een maximum van één jaar.

Wanneer heb ik recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen niet onbeperkt worden verlengd. In de wet is hiervoor een zogenoemde ‘ketenregeling’ opgenomen.

Deze ketenregeling houdt in dat een werkgever niet meer dan drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan een werknemer mag aanbieden. Biedt een werkgever toch een vierde arbeidsovereenkomst aan, dan wordt de laatste arbeidsovereenkomst geacht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te zijn.

Verder is in de wet bepaald dat een werkgever slechts voor een periode van maximaal twee jaar arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan een werknemer mag aanbieden. Wanneer de periode van twee jaar wordt overschreden, is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

In het geval dat de periode tussen de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is onderbroken met een periode van meer dan zes maanden, wordt de keten doorbroken en begint de keten opnieuw.

Let wel indien er een CAO op uw arbeidsovereenkomst van toepassing is of als u een uitzendkracht bent, kunnen er andere regels op u van toepassing zijn.

Wat is een aanzegplicht?

Sinds de invoering van de WWZ hebben werkgevers een aanzegplicht gekregen. De aanzegplicht houdt in dat een werkgever u één maand voor afloop van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient aan te geven of hij de arbeidsovereenkomst met u wel of niet wil voortzetten en onder welke voorwaarden.

Komt een werkgever zijn aanzegplicht niet of te laat na, dan eindigt uw arbeidsovereenkomst wel. Maar uw werkgever is in dat geval een aanzegvergoeding aan u verschuldigd. De verschuldigde vergoeding bedraagt één maand loon dan wel een vergoeding naar rato van het aantal dagen dat uw werkgever u te laat heeft aangezegd.

Uw werkgever heeft geen aanzegplicht, wanneer uw arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden heeft geduurd of wanneer niet is bepaald dat uw arbeidsovereenkomst eindigt op een specifieke datum.

Wat kan ik doen als mijn werkgever zich niet aan zijn aanzegplicht houdt?

Heeft u recht heeft op een aanzegvergoeding, maar betaalt uw werkgever uw aanzegvergoeding niet dan wel volledig uit? In dat geval dient u adequaat te handelen. U zult in dan namelijk een verzoek bij de kantonrechter in moeten dienen tot uitbetaling van de aanzegvergoeding. Een dergelijk verzoek dient vervolgens binnen drie maanden te zijn ingediend, na het moment waarop de aanzegplicht is ontstaan.

Bijvoorbeeld, wanneer uw arbeidsovereenkomst op 31 oktober eindigt, dient uw werkgever u uiterlijk 30 september te hebben aangezegd. Op 30 september is de aanzegplicht ontstaan en gaat de drie maanden termijn lopen.  

Het is overigens raadzaam om vooraf een goede afweging te maken of u een verzoek wilt indienen tot uitbetaling van uw aanzegplicht. Het is immers niet onwaarschijnlijk dat een dergelijk verzoek de verhouding met uw werkgever weinig goeds zal doen. Zeker wanneer de arbeidsrelatie na een eerder tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt voortgezet is het van belang om vooraf alle belangen goed tegen elkaar af te wegen.

Vraagt u zich af of u een verzoek om uitbetaling van uw aanzegplicht moet indienen of wilt u een dergelijk verzoek indienen, dan help ik u daar graag bij. U kunt mij   telefonisch bereiken op 073 699 00 50 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50

Of stuur een email.

Stel uw vraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.