Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Op 2 september jongstleden is door het kabinet eindelijk de langverwachte regeling aangekondigd, waarmee medewerkers uit de zorg die te kampen hebben met langdurige post-COVID klachten en als gevolg daarvan hun werk niet meer (volledig) kunnen uitoefenen, aanspraak kunnen maken op een financiële tegemoetkoming.

Deze regeling houdt kort gezegd in dat medewerkers uit de zorg die tijdens de eerste corona golf long COVID hebben opgelopen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 15.000,=. Deze regeling geldt dus niet voor zorgmedewerkers die in de corona golven daarna ziek zijn geworden. Daarnaast gelden een aantal strenge voorwaarden waar aan voldaan dient te worden.

 Voor wie geldt de regeling zorgmedewerker?

Zoals de titel van de regeling al aangeeft is de regeling bedoeld voor zorgmedewerkers. Met een zorgmedewerker wordt in dit geval bedoeld zorgmedewerkers die werkzaam waren bij of werkzaamheden hebben verricht voor een zorgaanbieder. Wat onder een zorgaanbieder  wordt verstaan is in de regeling nader uitgewerkt. Gedacht dient hierbij te worden aan onder meer verzorgings- en verpleegtehuizen, ziekenhuizen, wijkverpleging, huisartsenzorg en ambulancezorg.

Het is echter niet zo dat alle medewerkers uit de zorg die te kampen hebben met langdurige post-covid klachten en die als gevolg daarvan hun werk niet meer (volledig) kunnen uitoefenen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding. Voor dit moment geldt de regeling alleen voor zorgmedewerkers die in de eerste golf ziek zijn geworden.

Gestelde voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden er een aantal voorwaarden:

Zo is het noodzakelijk dat de zorgmedewerker in de periode van 1 maart 2020 tot en met 20 juni 2020 tijdens hun werk intensief en veelvuldig zorg heeft moeten verlenen aan patiënten die besmet waren met Covid-19.

Een tweede voorwaarde is dat de zorgmedewerker zich in de voornoemde periode van 1 maart tot en met 20 juni 2020 ziek heeft gemeld bij de werkgever.

Voorts dient er op dit moment al langer dan twee jaar sprake te zijn van langdurige post-COVID klachten als gevolg waarvan het eigen werk niet mee volledig kan worden verricht.

Tot slot dienen de langdurige post-COVID klachten voor 1 juni 2023 te zijn vastgesteld door een arts.

Heeft u een vraag over arbeidsrecht, ambtenarenrecht of sociaal zekerheidsrecht, stel die gerust.

Waar kan de aanvraag gedaan worden?

Wanneer u denkt in aanmerking komt voor de financiële compensatie is het belangrijk dat u dit tijdig doet. Een aanvraag voor compensatie kan namelijk slechts worden gedaan vanaf maandag 25 september 2023 09.00 uur tot en met 23 oktober 2023 12.00 uur. De aanvraag kan worden gedaan met uw DigiD via de website https://www.dus-i.nl/subsidies/zorgmedewerkers-met-langdurige-post-covid-klachten. Gedurende de aanvraagperiode zal er op deze website een link staan, waarmee de aanvraag kan worden gedaan.

Benodigde documenten

Indien u een aanvraag voor compensatie wil doen, dient u een aantal documenten mee te sturen. Het is dan ook raadzaam om deze documenten vooraf te verzamelen, zeker in verband met de korte periode waarin het mogelijk is om de aanvraag te doen.

De benodigde documenten zijn:

  1. een bewijs van uw dienstverband in de periode van de eerste corona golf;
  2. een gewaarmerkt verzekeringsbericht van het UWV, waarin uw arbeidsverleden en loongegevens zijn opgenomen. Dit document is verkrijgbaar via de website van het UWV, via mijn UWV.
  3. een kopie van uw WIA-beschikking en
  4. het medisch onderzoeksverslag.

In verband met het tekort aan verzekeringsartsen en de als gevolg daarvan lange wachttijden voor de medische beoordelingen, is het mogelijk dat u nog niet over een WIA-beschikking beschikt. Voor deze situatie is vooralsnog in de regeling alleen een voorziening getroffen indien aangetoond kan worden dat de WIA-beoordeling is uitgesteld als gevolg van een vrijwillige of verplichte loondoorbetaling. Wanneer de WIA-beoordeling nog niet heeft plaatsgevonden in verband met het tekort aan verzekeringsartsen voorziet de regeling daar niet in. Het is dan ook de vraag hoe daarmee omgegaan dient te worden.

Verder is het mogelijk dat in het medisch onderzoek verslag van het UWV niet de diagnose van langdurige post-COVID klachten staat opgenomen. In dat geval is het noodzakelijk om een verklaring van een arts mee te sturen. Let wel, deze verklaring dient te worden opgesteld conform het voorgeschreven format.

Conclusie

Het is goed om te zien dat de toegezegde compensatie regeling voor de medewerkers uit de zorg er uiteindelijk is gekomen. Het is te hopen dat de regeling in de toekomst ook beschikbaar zal zijn voor zorgmedewerkers die na 20 juni 2020 arbeidsongeschikt zijn geworden als gevolg van langdurige post-COVID klachten.

Gelet op de voorwaarden die worden gesteld en de documenten die meegestuurd dienen te worden, zal het niet voor iedereen even makkelijk zijn om de aanvraag voor de compensatie te doen. Het is afwachten of de regeling in alle gevallen tot een redelijke uitkomst gaat leiden.

Mocht u vragen hebben over de Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten of hulp nodig hebben bij het doen van de aanvraag, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.