Tag Archief van: NOW

Advocaat - Marieke van der Molen

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Inmiddels zijn de voorwaarden die zijn verbonden aan de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid nader uitgewerkt en kunnen de aanvragen bij het UWV worden gedaan. Welke voorwaarden zijn aan de NOW verbonden en zitten er nog haken en ogen aan deze regeling?

Doel van de NOW

Het doel van de NOW is om werkgevers die te maken hebben met een directe en forse terugval in hun omzet door middel van subsidie te ondersteunen om zo zoveel mogelijk werknemers in dienst te kunnen houden. Daarnaast heeft de NOW als doel om werkgevers te ondersteunen om zoveel mogelijk de werkgelegenheid in Nederland in stand te houden.

Strekking van de NOW

Om werkgevers in staat te stellen om zoveel mogelijk werknemers hun baan te laten behouden kunnen werkgevers bij een omzetdaling van minimaal 20% in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. Deze loonkostensubsidie kan aangevraagd worden voor zowel de vaste medewerkers, maar ook voor de flexwerkers en oproepkrachten die bij een werkgever werkzaam zijn.

Omzetdaling

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van de NOW is zoals gezegd dat er sprake dient te zijn van een omzetdaling van minimaal 20%. Werkgevers hoeven niet aan te tonen wat de oorzaak is van de omzetdaling. Voldoende is dat aangetoond kan worden dat er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20% over een periode van drie aaneengesloten maanden, gelegen in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020. Wanneer de omzetdaling niet direct zichtbaar is in de omzet van maart, kan een werkgever er dus voor kiezen om de meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling pas aan te laten vangen op 1 april of 1 mei 2020. Let wel de gemaakte keuze voor de meetperiode kan maar een keer worden gemaakt en kan achteraf niet worden veranderd. Het is daarom van belang om vooraf een goede inschatting te maken van de periode waarin de gemaakte omzetdaling het groots zal zijn.

De omzetdaling van de periode van drie aaneengesloten maanden wordt vergeleken met een kwart van de omzet over het gehele jaar 2019.

Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie is gebaseerd op een percentage van de loonsom en is gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% kan er maximaal 90% subsidie worden verkregen voor de loonkosten. Ten einde de loonkostensubsidie zo snel mogelijk aan werkgevers ter beschikking te kunnen stellen, wordt de loonsubsidie in eerste instantie als een voorschot van 80%  aan werkgevers uitbetaald. Na afloop van de periode waarvoor de NOW is toegekend zal de daadwerkelijke hoogte van de loonkostensubsidie worden vastgesteld.

Voor werkgevers is het daarbij goed om zich te realiseren dat in de voorschotfase de loonkostensubsidie gebaseerd wordt op de loonsom van januari 2020. De hoogte van de subsidie in de vaststellingsfase wordt echter gebaseerd op de loonsom over de periode maart, april mei 2020. Dit betekent dat wanneer de loonsom in de periode van maart, april en met 2020 lager is dan de loonsom van januari 2020 dit tot een lagere loonkostensubsidie zal leiden, waardoor er terugbetaald zal moeten worden aan het UWV.

Heeft u een vraag over arbeidsrecht, ambtenarenrecht of sociaal zekerheidsrecht, stel die gerust.

Voorwaarden NOW

Om in aanmerking te komen voor de NOW wordt van werkgevers verwacht dat zij zich zoveel mogelijk inspannen om hun loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat wil zeggen dat oproepkrachten zoveel mogelijk worden doorbetaald en tijdelijke contracten zoveel mogelijk verlengd worden. Voorts wordt van werkgevers verlangd dat zij geen ontslagaanvragen indienen wegens bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarover zij een loonkomstensubsidie ontvangen.

Indien werkgevers toch overgaan tot een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen wordt bij de vaststelling van de daadwerkelijke loonkostensubsidie een sanctie toegepast door het loon van de betrokken medewerker plus 50% in mindering te brengen op de loonsom, hetgeen leidt tot een forse vermindering van de hoogte van de loonkostensubsidie.

Conclusie

Sinds 6 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk om een aanvraag voor de NOW te doen bij het UWV. Aangezien er toch wel een aantal haken en ogen aan de uitvoering van de NOW zitten is het van belang om vooraf goed na te gaan over welke periode de meetperiode van de omzetdaling wordt aangevraagd. Daarnaast is het raadzaam om na te gaan of de loonsom van januari 2020 af zal wijken van de loonsom over de periode maart, april, mei 2020, omdat bij een lagere loonsom de loonkomstensubsidie naar beneden toe zal worden bijgesteld.

Tot slot heeft een deelname aan de NOW niet tot gevolg dat er sprake is van een algeheel opzegverbod van al uw medewerkers. Ook tijdens de NOW kan een werkgever besluiten om een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Heeft u een vraag over de NOW of een andere vraag over uw rechtspositie, aarzel dan niet om het mij te vragen of bel om een afspraak te maken. We kunnen op dit moment dan wel niet samen om de tafel gaan zitten met een kop koffie, maar we kunnen wel een afspraak maken om video te bellen.