Vakantie en ziekte

Vakantie en ziekte

Nog een paar weken en dan staat de vakantie periode weer voor de deur. Een tijd waar veel mensen naar uitkijken. Maar wat nu als je ziek bent en toch met vakantie wil gaan? Wat zijn dan je rechten en plichten en wat moet je doen als je ziek wordt tijdens je vakantie of nadat je een aanvraag tot verlof hebt gedaan? Hoe kun je in die situatie het beste handelen?

Overleg met de bedrijfsarts

Op het moment dat je als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid geen werk kunt verrichten, betekent dat niet dat je dan geen vakantie kunt of mag genieten. Sterker nog het opnemen van verlof kan in veel situaties zelfs bijdragen aan het herstel. Het heeft geen nadelige invloed op het herstel. Wel is het in dit soort situaties van belang om vooraf met de bedrijfsarts overleg te voeren over een geplande vakantie. De bedrijfsarts moet namelijk een advies geven aan de werkgever over de vraag of een geplande vakantie het herstel in de weg staat. Indien daar naar het oordeel van de bedrijfsarts geen sprake van is, zal een werkgever in het algemeen instemmen met een verzoek tot verlof.

Hoeveel verlof mag worden afgeschreven tijdens ziekte

Wanneer een medewerker tijdens ziekte verlof opneemt, mag niet in alle gevallen verlof worden afgeschreven. Wanneer een medewerker volledig arbeidsongeschikt is mogen er in beginsel enkel verlofdagen worden afgeschreven, indien de medewerker er expliciet mee heeft ingestemd dat zijn ziektedagen als verlofdagen worden aangemerkt. Het is mogelijk om over het opnemen van verlofdagen tijdens ziekte aanvullende afspraken te maken in de arbeidsovereenkomst of cao. Echter in dat geval kan enkel voor de bovenwettelijke vakantiedagen[1] worden bepaald, dat de genoten verlofdagen tijdens ziekte mogen worden afgeschreven.

In het geval dat een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, mogen er wel verlofuren worden afgeschreven wanneer er vakantie wordt genoten. Het maakt in dat geval niet uit in welke mate een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Dus ook wanneer een medewerker slechts een beperkt aantal uur per week werkt, worden tijdens het verlof de volledige uren afgeschreven als wanneer de betreffende medewerker niet ziek zou zijn geweest en verlof op zou nemen.

Hoeveel loon wordt uitbetaald als tijdens ziekte verlof wordt opgenomen

Tijdens de periode dat een zieke medewerker verlof opneemt heeft de medewerker aanspraak op de volledige doorbetaling van zijn loon. Dus ook wanneer een medewerkers als gevolg van ziekte wordt gekort op zijn loon conform artikel 7:629 BW, heeft een medewerker tijdens zijn verlof aanspraak op 100% van zijn loon.

Heeft u een vraag over arbeidsrecht, ambtenarenrecht of sociaal zekerheidsrecht, stel die gerust.

Ziek worden tijdens een vakantie

In het geval dat een medewerker onverhoopt ziek wordt tijdens zijn vakantie, dan dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden bij de werkgever. In dat geval zal een medewerker zich zo snel mogelijk dienen te laten onderzoeken door een arts. Deze arts dient dan een officiële doktersverklaring op te stellen, die de medewerker aan zijn werkgever dient te sturen. Verder treden in die situatie treden de reguliere verzuimregels in werking.

Op het moment dat een medewerker tijdens zijn vakantie ziek wordt, worden er voor de dagen dat sprake is van ziekte geen verlofdagen meer afgeschreven. De geplande vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen.

Wanneer er tijdens de vakantie weer sprake is van een herstel, dient dat opnieuw gemeld te worden en wordt er weer gewoon verlof opgenomen.

Contact

Heeft u vragen over een zieke werknemer of over het opnemen van vakantie tijdens ziekte, neem dan gerust contact op. Ik help u graag.

 

[1] Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen die bovenop het wettelijk minimum aan vakantiedagen van vier keer de wekelijkse arbeidsduur, zijn toegekend.