Advocaat - Marieke van der Molen

Van VAR naar modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 nemen we afscheid van de VAR!

Onlangs heeft de eerste kamer het wetsvoorstel aangenomen, waarmee de VAR definitief wordt afgeschaft.  In plaats daarvan dient er met ingang van 1 mei 2016 gewerkt te gaan worden met modelovereenkomsten. Wat zijn de gevolgen van deze wetswijziging voor ZZP-ers en hun opdrachtgevers.

Tot dit moment werd door opdrachtgevers aan  ZZP-ers in de meeste gevallen de verplichting opgelegd om een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) te overleggen, voordat de opdracht daadwerkelijk aan een ZZP-er werd gegeven. De opdrachtgever was daarmee gevrijwaard van de plicht om loonbelasting en premies voor de werknemersverzekeringen in te houden bij de ZZP-er.

De ZZP-er had met een VAR de (schijn)zekerheid dat zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever niet als een dienstverband werden aangemerkt. Er was echter sprake van een schijn zekerheid. In het geval dat de belastingdienst namelijk van oordeel was, dat wel sprake was van een ‘verkapt dienstverband’. Omdat er bijvoorbeeld wel degelijk sprake was van een gezagsverhouding. Kon de belastingdienst in die gevallen alsnog de loonbelasting en de werknemerspremies bij de ZZP-er gaan verhalen. Enkel de opdrachtgever was in dat geval gevrijwaard van een eventuele naheffing van de loonbelasting en premies werknemersverzekering. De ZZP-er niet.

Met de invoering van de Wet dereguling beoordeling arbeidsrelaties wordt de VAR afgeschaft. Met deze wet heeft de minister getracht om de verantwoordelijkheid voor de afdracht van de loonheffingen en de werknemerspremie evenredig te verdelen tussen de opdrachtgevers en de ZZP-er. Opdrachtgevers kunnen zich als gevolg van deze wet niet meer eenvoudig vrijwaren van de plicht om geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen te hoeven inhouden. De belastingdienst kan in geval van een verkapt dienstverband de loonheffing en werknemerspremies voortaan gaan verhalen bij zowel de ZZP-er als de opdrachtgever.

Wat betekent de afschaffing van de VAR voor opdrachtgevers en ZZP-ers?

De omstandigheid dat opdrachtgevers zich niet meer kunnen verschuilen achter een VAR en mede verantwoordelijk worden, zal er naar mijn mening toe gaan leiden dat opdrachtgevers met een modelovereenkomst zullen gaan werken, die is beoordeeld door de belastingdienst. Ook al is het niet verplicht om met een modelovereenkomst te gaan werken.

De belastingdienst heeft op haar site een aantal modelovereenkomsten gepubliceerd, die gebruikt kunnen worden als modelovereenkomst om de gemaakte afspraken tussen een opdrachtgever en een ZZP-er vast te leggen. Zoals de naam al zegt, zijn dit modelovereenkomsten. De modelovereenkomst zal altijd nog toegesneden moeten worden op daadwerkelijke afspraken die een opdrachtgever en een ZZP-er wensen vast te leggen. Het is van belangrijk dat dit goed en zorgvuldig gebeurd. De afspraken zoals die in de modelovereenkomst zijn vastgelegd zullen overeen moeten komen met de werkzaamheden die daadwerkelijk door de ZZP-er worden verricht en de wijze waarop die werkzaamheden door de ZZP-er worden verricht. In het geval dat de uitvoering van de werkzaamheden niet overeenkomt met de beschreven situatie kan de belastingdienst alsnog tot het oordeel komen dat er toch sprake is van een ‘verkapt’ dienstverband.  Een naheffing kan dan alsnog worden opgelegd aan de opdrachtgever en de ZZP-er.

Het is daarom van belang dat kritisch wordt gekeken naar de inhoud van een modelovereenkomst. Een opdrachtgever en ZZP-er dienen zich er niet alleen van te vergewissen of de gemaakte afspraken voldoen aan de voorwaarden zoals die door de belastingdienst worden gesteld. Ook dient beoordeeld te worden of de gemaakte (werk)afspraken werkbaar zijn. Om de afspraken vast te leggen kan gebruik worden gemaakt van de modelovereenkomsten van de belastingdienst. Uiteraard staat het een opdrachtgever en een ZZP-er vrij om zelf een eigen overeenkomst op te stellen die vervolgens aan de belastingdienst ter beoordeling wordt voorgelegd.

Wilt u meer weten over de voorwaarden waaraan een modelovereenkomst dient te voldoen of wilt u hulp bij het opstellen of beoordelen van een modelovereenkomst? Van der Molen Advocatuur helpt u daar graag bij. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Marieke van de molen. Dit kan telefonisch op 073 699 0050 of  per email via info@vandermolenadvocatuur.nl Ook voor andere vragen ten aanzien van onder meer het arbeidsrecht kunt u bij Van der Molen Advocatuur terecht.