Advocaat - Marieke van der Molen

Wat is er eigenlijk gewijzigd aan het tijdelijke contract?

Veel mensen klagen dat het steeds moeilijker wordt om een vaste baan te krijgen. Blijkbaar zijn werkgevers huiverig om mensen in vaste dienst te nemen vanwege de risico’s die aan een vast dienstverband zijn verbonden. Wat is hier aan de hand?

Om de positie van de werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst, een tijdelijk contract dus, beter te beschermen zijn er met de invoering van de wet Werk en Zekerheid (de “WWZ”) een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Zo is de periode waarvoor er een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangeboden verkort. In jargon wordt dit “de keten” genoemd. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het opnemen van een proeftijd beperkt en is er een aanzegplicht voor werkgever gekomen aan het einde van de looptijd van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Of deze wijzingen er daadwerkelijk voor gezorgd hebben dat de positie van de flexwerker is verbeterd is maar zeer de vraag. Voor werkgevers en voor iedereen met een tijdelijk contract is het zeker nu van belang om goed te begrijpen wat er precies gewijzigd is.

De doorgevoerde wijzigingen op een rij:

Verkorting van de keten

Voor de invoering van de WWZ konden achtereenvolgend drie tijdelijke contracten aan een werknemer worden gegeven, zolang de totale periode niet langer was dan 36 maanden. Deze keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten kon worden doorbroken wanneer er minimaal drie maanden zat tussen twee elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Met de invoering van de WWZ is de periode waarbinnen drie tijdelijke contracten kunnen worden gegeven teruggebracht naar 24 maanden. Om de keten van tijdelijke contracten te verbreken dient er nu een periode van minimaal zes maanden te zitten tussen de opvolgende arbeidsovereenkomsten.

De periode waarin tijdelijke contracten kunnen worden aangeboden is dus met één jaar verkort en achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten worden langer als een dienstverband gezien, waardoor de keten niet wordt doorbroken. Overigens is het mogelijk dat in de CAO afwijkende afspraken worden gemaakt, waardoor er alsnog de mogelijkheid bestaat om meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten achter elkaar te mogen bieden, én gedurende een langere periode.

Proeftijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan nog steeds een proeftijd worden opgenomen. Zo’n proeftijd maakt het voor beide partijen mogelijk om zonder opgaaf van reden binnen de proeftijd op elk moment de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De mogelijkheid om een proeftijd op te nemen is in de nieuwe wet echter eveneens beperkt. Voorheen kon in alle tijdelijke contracten een proeftijd van één maand worden overeengekomen. Tegenwoordig is dit echter alleen nog maar mogelijk bij tijdelijke contracten van minimaal zes maanden.

Aanzegplicht

Tot slot hebben werkgevers met de invoering van de WWZ een aanzegplicht gekregen. Dit houdt in dat een werkgever één maand voor afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst dient aan te geven of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. En onder welke voorwaarden deze wordt voortgezet. Komt een werkgever deze aanzegplicht niet of te laat na dan eindigt de arbeidsovereenkomst wel op de einddatum van het tijdelijke contract. Maar de werkgever dient in dat geval een aanzegvergoeding aan de werknemer te betalen. Deze vergoeding is maximaal gelijk aan het loon van één maand bij het niet nakomen van de aanzegplicht. Als de aanzegplicht te laat wordt nagekomen is de werkgever een vergoeding verschuldigd naar rato van het aantal dagen dat er te laat is aangezegd.

Deze aanzegplicht geldt overigens niet als de arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden heeft geduurd of als in de arbeidsovereenkomst niet is bepaald dat de arbeidsovereenkomst op een specifieke datum eindigt.

Conclusie

De doorgevoerde wijzigingen mogen er dan voor gezorgd hebben dat de rechten van een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn verbeterd, dit heeft er nog niet toe geleid dat werknemers eerder in vaste dienst worden genomen. En juist daar was het de WWZ nu om te doen!